Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Adapt Jobs s.r.o., se sídlem Jažlovická 23, Jažlovice, 25101 Říčany IČ: 09689699, zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 339348/MSPH (dále společně jen „Adapt Jobs“)
Pokud byste v souvislosti s osobními údaji a jejich ochranou měl/a jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na našeho zástupce pro záležitosti ochrany osobních údajů, Vladimire Dubnického (kontakty: tel. 739 611 498, email: adaptprace@gmail.com).

ODKUD OSOBNÍ ÚDAJE ČERPÁME?

 1. Z Vaší reakce na námi inzerovanou pracovní pozici na našich webových stránkách (www.adaptjobs.cz);
 2. Z Vámi uveřejněného profilu uchazeče o zaměstnání na pracovním portálu (www.prace.cz, www.profesia.cz, www.dobráprace.cz);
 3. Z Vámi zaslaného poptávkového formuláře na www.adaptjobs.cz
 4. Z Vašeho přímého oslovení Adapt Jobs s žádostí o spolupráci emailem či telefonicky;
 5. Z Vašeho profilu na profesní síti LinkedIn.

ZA JAKÝM ÚČELEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAKÉ ÚDAJE TO JSOU?

1.       Nábor zaměstnanců na volné pracovní pozice

Umístění Vaší osoby na vhodnou pracovní pozici předchází zpracování informací o Vaší osobě v databázi vhodných uchazečů Adapt Jobs,  provedení výběrového řízení některým z našich konzultantů.

Po vzájemném odsouhlasení doporučených pracovních pozic mezi Vámi a konzultantem Adapt Jobs následuje prezentace Vaší osoby u vybraného zaměstnavatele.

Zpracovávané osobní údaje:
Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vzdělání, údaje o pracovních zkušenostech a preferencích (údaje uvedené v profesním životopise a motivačním dopise, případně v dokladech o vzdělání a absolvovaných kurzech).

Právní titul:
Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů.

2.       Zasílání emailových sdělení

Formou emailových sdělení obsahujících popis volné pracovní pozice odpovídající Vašim požadavkům prezentujeme pracovní pozice, které jsme pro Vás nalezli.

Formou emailů Vám zasíláme také zajímavosti a užitečné novinky z personální oblasti a oblasti naší hlavní specializace – technická odvětví.

Zpracovávané osobní údaje:
Emailová adresa

Právní titul:
Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů.

3.       Provádění průzkumů a statistik spokojenosti se službami Adapt Jobs a pracovní pozicí, finančním ohodnocením apod.

Zpracovávané osobní údaje:
Údaje evidované o uchazeči v databázi Adapt Jobs, emailová adresa.

Právní titul:
Oprávněný zájem. Oprávněný zájem Adapt Jobs spočívá ve snaze o rozvoj a zlepšení poskytovaných služeb.

4.       Zpracování cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky Adapt Jobs, případně profilu Adapt Jobs na sociální síti stáhnou do Vašeho zařízení. Cookies používáme, aby se Vám naše stránky správně zobrazovaly. Umožňují nám pamatovat si Vaše preference a aktivity po určitou dobu a Vy je pak nemusíte znovu provádět, jakmile se na naše stránky vracíte. Informace z cookies jsou využívány výhradně pro účely optimalizace poskytovaných služeb a funkcí našich webových stránek, včetně podstránek a odkazů.

Podrobné informace o používání cookies naleznete zde.

Pokud s užíváním cookies nesouhlasíte, můžete je zakázat nebo omezit v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

DOSTANOU SE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE K NĚJAKÉ DALŠÍ OSOBĚ?

1. Potenciální zaměstnavatelé

V případě úspěšného výběrového řízení předložíme Vaši složku (CV, motivační dopis a případné další související dokumenty) zaměstnavateli, jehož volnou pracovní pozici jsme pro Vás vyhodnotili jako nejvhodnější. Před doporučením zaměstnavateli je bez výjimky každý uchazeč dotázán, zda s doporučením, příp. představením danému subjektu souhlasí.

Bez Vašeho výslovného souhlasu žádnému zaměstnavateli Vaše údaje nepředáme.

2. Poskytovatelé služeb

Osobní údaje uchazečů Adapt Jobs zásadně neposkytuje žádným dalším obchodním společnostem.
V rámci své činnosti ovšem Adapt Jobs spolupracuje s obchodními společnostmi, které jí externě poskytují služby; tito dodavatelé pak mohou zpracovávat Vaše osobní údaje v rámci poskytování své služby.

Jedná se o:

(a) poskytovatele IT služeb a aplikací;
(b) poskytovatele cloudových úložišť;
(c) správce kontaktní databáze.

Adapt Jobs je uživatelem cloudových služeb společnosti Microsoft (USA) a Google (USA). Všechny jmenované společnosti dle svých prohlášení plně respektují požadavky na ochranu osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Všechny jmenované společnosti jsou účastny rámcových dohod o předávání osobních údajů Privacy Shield mezi EU a USA.

JAK DLOUHO BUDEME VAŠE ÚDAJE UŽÍVAT?

Pokud nebude Váš souhlas odvolán, Vaše osobní údaje budeme užívat pro shora popsané účely po dobu 3 (tří) let. Poté prověříme, zdali Váš zájem o spolupráci s Adapt Jobs trvá. Pokud tomu tak nebude, Vaše osobní údaje nebudeme dále aktivně užívat k obsazování pracovních pozic.
Po uplynutí doby platnosti Vašeho souhlasu budou Vaše osobní údaje přesunuty do pasivní databáze, kde je budeme mít bezpečně uloženy pro účely oprávněných zájmů Adapt Jobs, kterými jsou (i) plnění zákonné oznamovací povinnosti  Adapt Jobs coby agentury práce dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, (ii) vypořádání a ochrana právních nároků Adapt Jobs vůči subjektům, které si objednaly služby poskytované Adapt Jobs.

PROČ OD VÁS OSOBNÍ ÚDAJE POŽADUJEME?

Požadavek poskytnutí osobních údajů je smluvní, nejste k tomu povinen/a. Bez znalosti Vašeho profesního životopisu ovšem nejsme schopni provést náborové řízení a umístit Vás na vhodnou pracovní pozici.

JAKÉ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

Při zpracování osobních údajů Adapt Jobs dodržuje povinnosti ukládané Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i s vnitrostátními předpisy České republiky o ochraně osobních údajů.

Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to i bez uvedení důvodů svého rozhodnutí, my to budeme plně respektovat. Stačí zaslat neformální email na adresu adaptprace@gmail.com. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost předchozího zpracování.

Dále máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou nebo nejsou u Adapt Jobs zpracovávány, a pokud ano, máte právo získat podrobnou informaci o tomto zpracování.

Dále máte také právo:

 1. Požadovat opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů;
 2. Požadovat výmaz osobních údajů, pokud:

(a) již nejsou potřebné pro výše uvedené účely;
(b) jste odvolal/a souhlas k jejich zpracování;
(c) jste vznesl/a jste námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody, aby Adapt Jobs mohla ve zpracování dále pokračovat;
(d) je zpracování prováděno protiprávně.

 1. Na omezení zpracování osobních údajů, pokud:

(a) popíráte přesnost osobních údajů (na dobu prověření přesnosti);
(b) zpracování je protiprávní, avšak nežádáte výmaz osobních údajů;
(c) již Vaše údaje nadále nepotřebujeme, ale Vy je požadujete zachovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
(d) jste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů (na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody).

 1. Získat od Adapt Jobs své osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud:

(a) zpracování je založeno na souhlasu uchazeče se zpracováním osobních údajů nebo na smlouvě;
(b) zpracování se provádí automatizovaně.

 1. Nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, vč. profilování, které však Adapt Jobs neprovádí.
 2. Být bezodkladně informován, pokud by došlo k takovému porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, které by mělo za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.
 3. Podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud byste snad nabyl/a dojmu, že jsou porušeny ustanovení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

PRÁVO PODAT NÁMITKU

Vezměte prosím na vědomí, že jste oprávněn/a kdykoliv z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděné z titulu oprávněných zájmů Adapt Jobs.
Adapt Jobs v takovém případě Vaše osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Tým Adapt Jobs